NAŠE CIELE

  • presadzovať a chrániť práva, záujmy a potreby detí a dospievajúcich
  • zvýšiť zapojenie a vplyv detí a mládeže na dianie v spoločnosti
  • upriamovať pozornosť štátnych organizácií, samosprávy, politických subjektov, inštitúcií, médií, odbornej i širokej verejnosti na práva a potreby detí a dospievajúcich,
  • upozorňovať na dopady systémových nastavení a opatrení v rôznych oblastiach života na práva a potreby detí a dospievajúcich – najmä v oblastiach vzdelávania, výchovy, rozvoja osobnosti a nadania, trávenia voľného času, športu, duševného a fyzického zdravia, životného prostredia a občianskej spoločnosti
  • podporovať vypočutie a participáciu detí a dospievajúcich v spomenutých a v ďalších oblastiach života spoločnosti
  • vyžadovať a prinášať návrhy riešení a podnety v prospech detí a dospievajúcich v spomenutých a ďalších oblastiach
  • podporovať a poskytovať vzdelávanie v oblasti práv a potrieb detí a dospievajúcich, ich vyššej participácie a skvalitňovania služieb pre deti a dospievajúcich
  • podporovať spolupráci medzi organizáciami a subjektmi, ktoré sa venujú rôznym aspektom výchovy a rozvoja detí a dospievajúcich, a zosilňovať tak hlas detí a dospievajúcich

Štatút OZ Dajme deťom hlas (pdf)


Kontakt:

OZ Dajme deťom hlas

Pod Záhradami 62, 84102 Bratislava

Email: info@ddh.sk

Web: www.dajmedetomhlas.eu

FB: https://www.facebook.com/DajmeDetomHlas

Instagram: https://www.instagram.com/dajmedetomhlas/